Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VYKDOMOS PROGRAMOS


ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

   Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų, t. y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios. Programoje išskiriamos penkios kompetencijų grupės: sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinė, pažinimo ir meninė.
    Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kita.

   TIKSLAS - atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

   UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti vaikuose tautinę savimonę, pagarbą dzūkų krašto kultūrai, papročiams ir tradicijoms.
2. Plėsti ir gilinti vaiko žinias apie gimtąją kalbą, puoselėti dzūkišką tarmę.
3. Padėti vaikui geriau suvokti jį supantį pasaulį, jo veiklos ir gamtos ryšį, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti, patirti pažinimo džiaugsmą.
4. Plėsti vaikų supratimą apie bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, ugdyti pasitikėjimą savimi, plėtoti gebėjimą išreikšti jausmus ir savo nuomonę, gerbti kitus.
5. Ugdyti vaiko meninius gebėjimus, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, padėti suvokti meno kūrinius, ugdyti pagarbą tradiciniam menui.
6. Skatinti ir žadinti fizinį vaiko aktyvumą, stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, suteikti žinių apie sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas.BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

   Priešmokyklinis ugdymas - visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų pageidavimu gali būti pradėtas teikti vaikams nuo 5 metų, jei vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs.

    TIKSLAS - laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.

    UŽDAVINIAI:
1. Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei.
2. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.
3. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
4. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.
5. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.
6. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais.