Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
SAVIVALDA


Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos - lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba.


LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA
- aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.


Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:


Pirmininkė - Loreta Žulienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Sekretorė - Dalia Stašiūnienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Nariai:
Aldona Česnulienė, direktorė;
Julanda Jonienė, sveikatos priežiūros specialistė;
Ona Rutkauskienė, vyr. buhalterė;
Daiva Matulionienė, virėja;
Reda Gegužienė, tėvų atstovė;
Dalia Kavolynienė, tėvų atstovė;
Daiva Čeponienė, tėvų atstovė.


Lopšelio-darželio taryba:

1. numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
2. inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
3. prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
4. svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
5. teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
6. gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.


MOKYTOJŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Pirmininkė - Aldona Česnulienė, lopšelio-darželio direktorė.
Sekretorė - Nijolė Gurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų taryba:

1. aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
2. analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
3. analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
4. aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
5. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
6. kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.