Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

    Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

- individualizavimo.
Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

- vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;

- vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su  vaiku susijusių  veiksmų, svarbiausia - vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

- bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

- nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

- konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.


PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“
direktoriaus 2011-04-18
įsakymu Nr. V-18

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė - Aldona Česnulienė, direktorė;
pirmininkės pavaduotoja - Nijolė Gurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
sekretorė - Jurgita Danisevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
nariai:
Lina Sabaliauskaitė, vyresnioji logopedė;
Virginija Malinauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Julanda Jonienė, sveikatos priežiūros specialistė.